mapa strony   |   kontakt   |

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Regulamin udostępniania informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi


1. Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej może nastąpić na wniosek w formie pisemnej.
2. Formularz wniosku można pobrać ze stron BIP szkoły.
3. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi miałoby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
4. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w jakim udostępni informacje, przy czym wyznaczony termin nie może przekroczyć 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
5. Forma udostępnienia informacji publicznej jest zgodna z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi uniemożliwiają udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku. W takim wypadku, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie w sprawie udostępnienia informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji w przypadku określonym powyżej następują w drodze decyzji.
6. Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z zaznaczeniem, iż:
• odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni
• uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania w sprawie udostępnienia informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji a także powód odmowy, np. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
7. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi lub korespondencyjnie na adres:
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki 91- 431 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Otto-Dutka
Dokument z dnia: 02.07.2009
Dokument oglądany razy: 1 297
Opublikował: Anna Otto-Dutka
Publikacja dnia: 06.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl