mapa strony   |   kontakt   |

Zasady funkcjonowania

 ⇒ sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godz.: 8.00 – 16.00.


Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych – odbywa się na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1991r. o systemie oświaty. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 14 maja 2005 r. w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw…(Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 z późn. zmianami). Opłata zgodnie z załącznikiem do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)
 • Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego - na podstawie § 8, ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami)
 • Wcześniejsze podjęcie nauki w szkole podstawowej - na podstawie art. 16 ust. 1,2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U z 2 grudnia 2004r. Nr 256, poz. 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zmianami)
 • Odroczenie obowiązku szkolnego - na podstawie art. 16 ust. 3, 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2 grudnia 2004r. Nr 256, poz. 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zmianami)
 • Przyjęcie ucznia do szkoły - na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2 grudnia 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół… (Dz.U. Nr 26, poz. 232 )
 • Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1, 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2 grudnia 2004r. Nr 256, poz. 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zmianami)

informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

W szkole prowadzone są następujące rejestry:

 • księga ewidencji dzieci
 • księga ewidencji uczniów
 • arkusze ocen
 • dziennik korespondencji
 • rejestr wydanych decyzji administracyjnych
 • rejestr wydanych aktów zaświadczeń o wyniku postępowania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • księgi inwentarzowe
 • rejestr wydawanych zaświadczeń
 • książka kontroli zewnętrznych
 • książka kontroli wewnętrznej

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie Szkoły.

⇒ nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska urzędnicze zamieszcza się na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=42
Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy/obecnie prowadzony jest nabór na stanowisko….

⇒ dane publiczne, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej

 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie pogotowia kasowego.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie opłat za wydawanie druków ścisłego zarachowania.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu po klasie szóstej.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie oddelegowania nauczycieli do innych szkół w charakterze członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu po klasie szóstej.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania komisji do spraw selekcji księgozbioru.
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników administracji i obsługi. 
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACAP
 • Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi w sprawie przygotowania oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Otto-Dutka
Dokument z dnia: 02.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 439
Opublikował: Anna Otto-Dutka
Publikacja dnia: 06.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl