mapa strony   |   kontakt   |

Majątek szkoły

Aktywa Stan na
początek koniec
roku 2018
A. AKTYWA TRWAŁE 1064471,18 998319,07
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1064471,18 998319,07
1. Środki trwałe 1064471,18 998319,07
     1.1 Grunty
     1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 952484,90 919928,67
     1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   111986,28    78390,40
     1.4 Środki transportu
     1.5 Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
III. Należności długoterminowe
IV. Długoterminowe aktywa finansowe
     1.1 Akcje i udziały
     1.2 Inne papiery wartościowe
     1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
B. AKTYWA OBROTOWE 37368,42 35769,83
I. Zapasy
    1.1 Materiały
    1.2 Półprodukty i produkty w toku
    1.3 Produkty gotowe
    1.4 Towary
II. Należności krótkoterminowe 7873,75 9017,07
     1.1 Należności z tytułu dostaw i usług
     1.2 Należności od budżetów
     1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych
     1.4 Pozostałe należności 7873,75 9017,07

     1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29494,67 26752,76
     1.1 Środki pieniężne w kasie
     1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 29494,67 26752,76
     1.3 Inne środki pieniężne
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe
V. Rozliczenia międzyokresowe
C. INNE AKTYWA
SUMA AKTYWÓW 1101839,60 1034088,90

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maria Błaszczyk
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 373
Opublikował: Maria Błaszczyk
Publikacja dnia: 07.05.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl