mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

a
Łódź, dn.10.08.2018 r.


Wynik konkursu


Dotyczący zapytania ofertowego z dnia 21.07.2018 r. na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczania gorącego posiłku w postaci dwudaniowych obiadów z kompotem w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 w Szkole Podstawowej nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.


W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
1. Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY” Andrzej Sumiński 93-145 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
2. Firma PHU „MALFIL” Anna Nowacka 92-228 Łódź, ul. Miechowska 5/1
3. CATERMED – Kraków ul. Siemaszki 15A

Wybrana została oferta: Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY” Andrzej Sumiński 93-145 Łódź, ul.Malczewskiego 37/47

a


a

Łódź, dn. 21.07.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu wraz z kompotem, przygotowanego na bazie własnych produktów z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego (pomieszczeń kuchennych, sprzętu i urządzeń kuchennych) z dostawą na miejsce zamówienia (w pojemnikach gastronomicznych GN ze stali nierdzewnej i pojemnikach termoizolacyjnych GN spełniających wymogi HACCP)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

a


a

Łódź, dn. 9.05.2018 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE– GŁÓWNY KSIĘGOWY


Stan postępowania: rozstrzygnięty


Konkurs wygrała Pani Aneta Koziorowska

m


mŁódź, dn. 27.04.2018 r.


Informacja o zakończeniu pierwszego etapu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego
w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych do II etapu naboru zakwalifikowały się n/w osoby:


1. Aneta Koziorowska
2. Bożenna Sztuk


O terminie II etapu, tj. rozmowie kwalifikacyjnej, w/w osoby zostaną powiadomione telefonicznie.
                                                                                                         

                                                                                                           Dyrektor szkoły
                                                                                                       Małgorzata Zwolińska
n


n

Łódź, dnia 10.04.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 45 ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, 91-431 Łódź

Pełny tekst ogłoszenia               Oświadczenie


Łódź, dnia 30 czerwca 2017r.

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowej w roku szkolnym 2017/2018” w wymaganym terminie wpłynęło 7 ofert.


1. „CARTMED” S.A Kraków ul. Ks. Siemaszki 15A
2. Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY” Andrzej Sumiński 93-145 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
3. PHU „MALFIL” Anna Nowacka 92-228 Łódź, ul. Miechowska 5/1
4. „AGMAR” Agnieszka Wojna Łódź ul. Krochmalna 15
5. „PATIO-CATERING” Pietrzak Katarzyna Łódź ul. Nowy Świat 26
6. „MAXI-FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik Łódź, ul. Przyszkole 42
7. „GASTRO” Irena Dzwonnik Piotrków Tryb. ul Mieszka I 5/35

           Wybrana została oferta: Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY”

           Andrzej Sumiński 93-145 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47

a


a

Łódź, dnia 16 czerwca 2017r.


Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczanego do siedziby Szkoły .

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
OFERTA

a


a

Wynik konkursu


Szkoła Podstawowa Nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowej w roku szkolnym 2016/2017” w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.
1. Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY” Andrzej Sumiński 93-145 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
2. Firma PHU „MALFIL” Anna Nowacka 92-228 Łódź, ul. Miechowska 5/1

Wybrana została oferta: Firma Handlowo-Usługowa „BIG-ANDY” Andrzej Sumiński 93-145 Łódź,          ul. Malczewskiego 37/47


ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na przygotowaniu    i dostarczeniu dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczanego do siedziby Szkoły .


I. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 tel./fax 42 6160153 e-mail : sekretariat45@interia.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Gorące posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania dziennego składanego codziennie do godz. 09:00 przez Szkołę Podstawową Nr 45 w Łodzi.
2) Obiady powinny być stosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe dzieci    i młodzieży w wieku 6-13 lat. Posiłki powinny mieć zachowane normy kalorii, składniki pokarmowe, wartości odżywcze, mineralno-witaminowe obowiązujące przy żywieniu dzieci      i młodzieży.
3) Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia.
4) Sporządzenie i dostawa obiadów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu w godz.11.00 – 11.20
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt, oraz ferii i wakacji.
5) Średnio dzienne zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosić ok. 100 obiadów,                  z tendencją rosnąca lub malejącą do czerwca roku 2017 r.
6) Zamawiający zastrzega, iż liczba uczniów korzystających z posiłków w 2016 i 2017 r. może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy.
7) Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w termoizolacyjnych termosach, aby zapewnić uczniom posiłek gorący.
8) Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
9) Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych.
10) Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Dyrektorowi szkoły. W jadłospisie wykazana będzie gramatura posiłków oraz występujące alergeny.
11) Wykonawca zapewni własne naczynia (talerze, sztućce). Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków w naczyniach jednorazowych.
12) Przechowywanie próbek żywieniowych jest obowiązkiem Wykonawcy.
13) Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i zmywaniem naczyń dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.
14) Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 05.09.2016 do 30.06.2017 r.


III. DOKUMENTY WYMAGANE I OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wypełniony w języku polskim pismem czytelnym formularz ofertowy na załączonym druku – zał.1 do zapytania ofertowego, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku.
2) Proponowaną stawkę żywieniową obiadu dwudaniowego,
3) Zobowiązanie do wniesienia opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej o powierzchni 114 m2, nie mniejszą niż wynikającą z Zarządzenia Prezydenta m.Łodzi tj. 510,00 zł miesięcznie.
4) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli i organów Państwowej Inspekcji sanitarnej                w zakresie objętym ofertą,
5) Oświadczenie o zapewnieniu obsługi finansowej i wydawania posiłków,
6) Deklaracje dot. liczby obiadów nieodpłatnych dla dzieci, wskazanych przez pedagoga szkolnego,
7) Dokumentację i rekomendacje potwierdzające doświadczenie w realizacji usług w dostarczaniu        i obsługi obiadów do jednego punktu żywieniowego na min. 80 osób w okresie co najmniej 1 roku,
8) 2 proponowane jadłospisy dekadowe z gramaturą i wykazaniem alergenów.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zmawiającego na adres :
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 91- 431 Łódź z opisem „Dostarczenie posiłków do Szkoły”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy, oraz opatrzyć ja pieczęcią Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 45 w Łodzi , ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 Łódź, do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
2) W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 45 w Łodzi, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, 91-431 Łódź w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30


V. INFORMACJE DODATKOWE.
1) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego :
Barbara Sarba, Tel./faks 42 6160153, e-mail: sekretariat45@interia.pl


VI. ZAŁĄCZNIKI.

1) Formularz oferty

Aktualnie nie ma żadnych konkursów
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maria Błaszczyk
Dokument z dnia: 10.08.2018
Dokument oglądany razy: 8 548
Opublikował: Maria Błaszczyk
Publikacja dnia: 11.08.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl