Zamówienia publiczne

a
a

a

a

Łódź, dnia 18.11.2019r.

Informujemy, że w bazie konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Lepsze perspektywy"

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216768

Łódź, dnia 20.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi, działając w trybie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2018r, poz. 1986 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego, 91- 431 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, że została wybrana OFERTA

a


a

Łódź, dnia 14 maja 2019r.

Informacja o wynikach

zapytania ofertowego z dnia 26.04.2019 r. na świadczenie usługi realizacji jednodniowych wyjazdów edukacyjnych w projekcie „Lepsze perspektywy” w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 w Szkole Podstawowej nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.

W wymaganym terminie do 8.05.2019 r. wpłynęła 1 oferta firmy „Sun&More”.
Zgodnie z wymogami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS dla ważności postępowania konieczne było uzupełnienie udokumentowania rozeznania rynku o dodatkowe oferty. W związku z tym Zamawiający skierował zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców usługi.

W dniu 13.05.2019 komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Opal Tour Tomasz Wawrzyńczak.

                                                                                        Małgorzata Zwolińska – dyrektor SP45
a


a

Łódź, dn. 9 maja 2019 r.


Jednodniowe wyjazdy edukacyjne
w związku z realizacją projektu "Lepsze perspektywy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120

Informacja o wynikach rozeznania rynku
a


a

Łódź, dn. 9 maja 2019 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego - 1/SP45/2019

Informacja o otwarciu ofert

a


a

Łódź, dn. 26 kwietnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi
zaprasza do złożenia oferty na organizację jednodniowych wyjazdów edukacyjnych
w związku z realizacją projektu "Lepsze perspektywy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120


ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                      a


a

Łódź, 24 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa boiska wielofunkcyjnego w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego - 1/SP45/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Strona tytułowa oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykonawca (partner)
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
      Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo - finansowy
      Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 12 – Przedmiar
Załącznik nr 13 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Załącznik nr 14 – RODO

a


a

Łódź, dnia 9 listopada 2018 r.

.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Usługi realizowane w ramach projektu „Lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1.4 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi z podziałem na części, w trybie przewidzianym art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) została wybrana OFERTA

a


a

Łódź, dnia 18 października 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
w ramach projektu „Lepsze perspektywy”
w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi


Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców usług realizowanych
w ramach projektu „Lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1.4 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi.

Ogłoszenie

Załącznik 1a Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 1b Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik 2 Formularz ofertowy
Załącznik 3 Wykaz osób
Załącznik 4 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
Załącznik 5 Wzór umowy
Załącznik 6 Klauzula informacyjna

a


a

Łódź, dnia 13 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA
w sprawie wyboru oferty dotyczącej
Zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szansa dla szkoły”.

Przedmiot zamówienia: pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu, do zajęć z zakresu kreatywności i integracji społecznej.

Na posiedzeniu komisji do sprawy rozpatrzenia ofert w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi
w dniu 13.04.2017 r. dokonano analizy ofert następujących firm:


1. TESORA z Bielsko Białej
2. GREGORIAN z Łoziska
3. PPPHU VIKA z Błaszek
4. EDUCARIUM Sp z o. o. z Bydgoszczy


Najlepszą ofertę (12 999,00 zł brutto) przedstawiła firma Educarium.
a

a


a

Łódź, dnia 11 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA
w sprawie wyboru oferty dotyczącej


„Modernizacji sieci internetowej w SP 45 w Łodzi oraz świadczenia pomocy technicznej

  w zarządzaniu pracownią i siecią internetową”

Na posiedzeniu komisji do sprawy rozpatrzenia ofert w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi

w dniu 10.04.2017 r. dokonano analizy ofert następujących firm:

1. DWIE LITERY MATEUSZ ŁASICA
2. IWACOM Sp. z o.o.
3. AVERNET S.C.

W wyniku postępowania komisja uznała za najkorzystniejszą ofertę firmy IWACOM Sp. z o.o.

aa


Łódź, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zamawiający MIASTO ŁÓDŹ/ Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi im. Jana Matejki
91-431 Łódź ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3

zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szansa dla szkoły”.


Przedmiot zamówienia: pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu, do zajęć z zakresu kreatywności i integracji społecznej według załączonego wykazu.

Zapytanie cenowe

Załącznik do zapytania cenowego - wzór oferty


Łódź, dnia 26 marca 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi
zaprasza do złożenia oferty na: Modernizację sieci internetowej w SP 45 w Łodzi oraz świadczenie usługi pomocy technicznej w zarządzaniu pracownią i siecią internetową”


Zapytanie cenowe


Do oferty należy załączyć:
• Oświadczenie Oferenta, że jest podmiotem świadczącym usługi informatyczne z wykazem doświadczenia zawodowego – Załącznik nr 1
• Formularz oferty – Załącznik nr 2


Łódź, dnia 04 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A   N R 2
o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych:
"Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarne
i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3"

ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 45 w Łodzi w dniu 05 lipca 2016 r. oraz zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 118965 - 2016.


Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi w Łodzi (zwana dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonała wyboru niżej wymienionej oferty, jako kolejno najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik

A

A


A

Łódź, dnia 29 lipca 2016 r.


"Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarne
i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3."

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

A

A


A

Łódź, dn. 20 lipca 2016 r.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

"Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarne i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 ".

Informacja dotyczy:

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przedłużenie terminu składania ofert) ,
- treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


A

Łódź, dn. 13 lipca 2016 r.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

"Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarne i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 ".

Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi informuje, o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie elementów dokumentacji technicznej (w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan., co i wentylacji mechanicznej – udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert do dnia 22 lipca 2016 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 - sekretariat nie później niż do dnia 22 lipca 2016 r., do godz. 10:00 czasu lokalnego.
Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 – gabinet Dyrektora Szkoły w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 10:15 czasu lokalnego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ

Dokumentacja techniczna:

Instalacja elektryczna     IS-01      IS-02     IS-03     IS-04     IS-05

Obliczenia

Opis wewnętrzny instalacji sanitarnej

Opis elektryczny

SST instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i wentylacyjnej


Łódź, dn. 5 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

"Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarne i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 ".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-07-05; numer ogłoszenia 118965-2016

Treść zamieszczonego ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

- Strona tytułowa

- Opis projektu

 - Rysunki techniczne:

   a. rzut parteru

   b. przekrój a-a

   c. przekrój b-b

   d. przekrój c-c

   e. rozwinięcie ścian

   f. posadzka

   g. elewacje

   h. zestawienie stolarki

SST - Zaplecza i remontu sali gimnastycznej

SST - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

SST - Montaż rozdzielnic elektrycznych

SST - Roboty w zakresie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej

Kosztorys nakładczy

Przedmiar - instalacja elektryczna

Przedmiar - instalacje wodne

A

Ae

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej dot. budowy placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3

e

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.
Numer ogłoszenia: 415698 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Łódź, 23.09.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
na budowę placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła
przy Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi

                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi. W załączeniu dokumentacja przetargowa.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Zwolińska

Uwaga Przedłużono terminy:

składania ofert do 09.10.2013r. godz.10:00

otwarcia ofert do 09.10.2013r. godz. 10:15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łódź: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 Numer ogłoszenia: 194147 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013


Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Podpisał: Maria Błaszczyk
Dokument z dnia: 18.11.2019
Dokument oglądany razy: 6 562
Opublikował: Maria Błaszczyk
Publikacja dnia: 18.11.2019
 
wydruk z dnia: 6.02.2020 // bip.sp45lodz.fork.pl